Recent

About Us

Random

Recent

recentposts

About Us

To create a linkable banner add, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

Đừng đặt tất cả trứng vào một giỏ

The rich never risk putting all their money in one or two types of stocks, because they understand that, really foolish when cornered most of wealth on one type of investment. It's important to explain why you need to have a diversified portfolio, including stocks, bonds, options or mutual funds business. Remember, that diversification does not mean just invest in many different companies that could be invested in many branches of the same company. For example, you should not invest money into 4 business companies about fast food product that let's invade retail commodities, technology, or the oil industry. If one of them fails, you still benefit from other investments.

giavi3

Người giàu không bao giờ mạo hiểm đặt tất cả tiền bạc của họ vào một hoặc hai loại cổ phiếu, bởi họ hiểu rằng, thật dại dột khi dồn hết của cải vào một loại đầu tư. Đó là lí do quan trọng giải thích cho việc tại sao bạn cần có một danh mục đầu tư đa dạng, bao gồm cả cổ phiếu, trái phiếu, các phương án kinh doanh hay các quỹ tương trợ.

Nên nhớ rằng, đa dạng hóa không có nghĩa là chỉ đầu tư vào nhiều công ty khác nhau mà có thể là đầu tư vào nhiều ngành trong cùng một công ty. Ví dụ, bạn không nên đầu tư tiền vào 4 công ty cùng kinh doanh về sản phẩm thức ăn nhanh mà hãy lấn sang các mặt hàng bán lẻ, công nghệ hay công nghiệp dầu… Nếu chẳng may một trong số đó thất bại, bạn vẫn còn được lợi từ các khoản đầu tư khác.

Post a Comment

Powered by Blogger.

Sample Text

To create a link able banner ads, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

© TinOne's News

plug-ins